Regulamin Klubu Orbital

 1.  Osoby biorące udział w zajęciach w Fitness klubie Orbital oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy Klient klubu zobowiązany jest do: zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie klubu, przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.
 3. Zabrania się wstępu do klubu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Klientem klubu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Klienci klubu są zobowiązani do respektowania poleceń instruktora siłowni lub zajęć grupowych.
 5. W sali do ćwiczeń obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe, przeznaczone do fitnessu.
 6. Przed wyjściem z klubu należy oddać kluczyk do szafki i odebrać karnet, który uprawnia do korzystania z zajęć.
 7. Ważność karnetu zależy od daty zakupu i rodzaju wykupionego abonamentu. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 8. Karnetem może się posługiwać tylko jego właściciel.
 9. Koszt wydania duplikatu zagubionej lub zniszczonej karty wynosi 10 zł.
 10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.
 12. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.
 13. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji klubu.
 14. Rodzice są zobowiązani do sprawowania kontroli nad dziećmi przebywającymi na terenie klubu oraz przestrzegania zakazu wpuszczania dzieci na salę ze sprzętem do ćwiczeń
 15. Klub zaleca używanie ręczników na siłowni i podczas zajęć grupowych.
 16. Osobom początkującym, które nie miały wcześniej styczności ze sprzętem fitness zaleca się skorzystanie z pomocy instruktora.
 17. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 18. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń, dezynfekowanie urządzeń po ćwiczeniach).
 19. Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń.
 20. Klient, który w czasie pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 21. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
 22. Instruktor siłowni oraz klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować. 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Orbital-Fitness Rzeszów | Fitness, Siłownia, Callanetics, Joga, Pilates trener personalny

Easiest Website Builder